Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Översiktsplanering

Översiktsplanen är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling. Den ger vägledning och rekommendationer inför beslut om t.ex. ny bebyggelse och infrastruktur.

Ny översiktsplan ska tas fram

Under 2020 startade arbetet med att ta fram en helt ny översiktsplan för Malung-Sälens kommun.

Planarkitekt Matilda Bolin ansvarar för arbetet.

Hur ser processen ut?

Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som det normala förfarandet för detaljplaner. Det som skiljer är bland annat att översiktsplanering är en cyklisk process där en prövning om planerna är aktuella ska ske med jämna mellanrum. Minst en gång per mandatperiod ska aktualiteten prövas.

En annan skillnad är den tid som processen tar. Översiktsplanering är övergripande och berör en större allmänhet, därför är perioderna med samråd och utställning längre än när en detaljplan eller områdesbestämmelse tas fram.

Kontakt:
Matilda Bolin, planarkitekt
0280-181 44

Bild: Boverket


I begreppet översiktsplan ryms, förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen, även tillägg och fördjupningar av översiktsplanen.

De behandlar ett särskilt tema, t.ex. landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, t.ex. tätort eller skidanläggning.

En översiktsplan antas till slut av kommunfullmäktige.

Här hittar du den gällande översiktsplanen för Malung-Sälen

 

 

Sidan uppdaterad 2020-10-08 av