• Kontakt

Nytt avlopp

En prövning av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden ska göras innan ett avlopp kan anläggas eller renoveras.

Illustration över renat utsläpp i vattendrag

I flikarna nedan finns information om hur du går tillväga när du ska bygga avlopp. Mer information och tips för dig och din entreprenör som ska planera en ny avloppsanläggning finns i informationsbladen nederst på sidan.


För att anlägga nytt eller renovera ett gammalt avlopp krävs ansökan eller anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Du kan läsa mer om olika typer av avloppslösningar och reningstekniker på Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nederst på sidan finns också 10 stycken informationsblad, med grund från Havs- och Vattenmyndigheten, som bland annat tydliggör vilka uppgifter som behöver finnas med i en ansökan eller anmälan om nytt avlopp. Informationsbladen nr 1-2 (och 8) vänder sig till fastighetsägare, och nr 3-10 i huvudsak till entreprenör eller konsult som hjälper till med projekteringen och anläggandet.

Så här går det till att göra en anmälan eller ansökan om enskilt avlopp:

1. Kontakta en avloppsentreprenör och ta reda på vilken lösning som passar din fastighet. Välj med fördel en diplomerad entreprenör då de har kvalitetssäkrats (läs mer under fliken Diplomerade entreprenörer). Rådgör gärna med Miljökontoret.

2. Gräv en provgrop och gör en jordartsanalys för att få ytterliggare kunskap om vilken avloppslösning som är lämplig för din fastighet.

3. Kontrollera om några skyddsnivåer är aktuella för din fastighet (läs mer under fliken Skyddsnivåer)

4. Skicka in en komplett ansökan/anmälan på tänkt anläggning. För att ansökan ska anses komplett ska alla de bilagor som efterfrågas på blanketten bifogas. Handläggningstiden för ett enskilt avlopp är cirka 6 veckor från det att ansökan är komplett.

5. Miljökontoret genomför en inspektion på din fastighet. Meddela gärna om du vill delta.

6. Vänta in beslutet innan du börjar.

7. Anlägg avloppet och sänd in utförarintyg till Miljökontoret.

Observera:

Under vinterhalvåret är Miljökontorets möjligheter att handlägga avloppsärenden mycket begränsade, eftersom markförhållandena inte kan kontrolleras vid snötäcke.

I Malung-Sälens kommun finns följande entreprenörer som har genomgått Maskinentreprenörernas diplomutbildning för enskilda avlopp:

Christer Limberg, Simonssons Rör AB, e-post info@simonssonsror.se,
tel. 0280-312 31 (Lima)

Richard Nilsson, tel. 070-314 42 42, e-post info@cdentreprenad.se (Malung)

Stefan Lind, Linds Åkeri AB i Sälen, tel. 0280-200 71, e-post stefan@lindsakeri.se (Sälen)

Hans Lind, Hans Lind Skogsentreprenad AB, tel. 070-586 21 46 (Sälen) 

Ulf Mattson, U:s Gräv & Alltjänst AB, tel 070-249 33 90, e-post ulf@usgrav.se (Sälen)

Lars Olov Magnil, Skarptegen Entr. AB, tel. 070-398 52 12 (Transtrand)

(Entreprenörer som är diplomerade i andra kommuner finns på Avloppsguidens hemsida.)

Om diplomeringsutildningen:

För att enskilda avloppsanläggningar som utförs i landet ska ha samma kvalitet och uppfylla bl.a. de krav på reningsnivåer som finns anordnas en utbildning som heter "Diplomutbildning små avlopp".

Utbildningen anordnas av branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME). Momenten i utbildningen, som består av både teori och praktik. Där får deltagarna lära sig olika typer av avloppslösningar, varför det finns behov av rening och olika reningsgrader, lagkrav att leva upp till m.m.

 

Är du avloppsentreprenör och vill stå med på vår hemsida?

Genomför en diplomutbildning, och kontakta Miljökontoret. Vi vill också att du kan upprätta en komplett ansökan för en avloppsanläggning, då entreprenören oftast är den som genomför ansökningsförfarandet åt kunden.

Vid prövning av ansökningsärenden ska den prövande myndigheten (Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden) bedöma vilken skyddsnivå, ur miljöskyddsaspekt respektive hälsoskyddsaspekt, som gäller på den aktuella platsen. (Reglerna kring detta finns i Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).) Främst handlar hälsoskyddet om att minska förekomsten av smittämnen, medan miljöskyddet främst syftar till att minska utsläpp av näringsämnen. Kraven kring reningsnivå och skyddsåtgärder beror på om den enskilda anläggningen befinner sig inom en så kallad normal eller hög skyddsnivå. 

Kommunen har översiktligt delats in i områden med normal eller hög skyddsnivå beroende på områdenas särskilda förutsättningar. Den vanligaste skyddsnivån i kommunen är "normal skyddsnivå" för både miljöskydd och hälsoskydd. Vissa områden får dock "hög skyddsnivå" för antingen miljöskydd eller hälsoskydd eller både och.

Karta hög skyddsnivå Norra kommundelen Pdf, 1.3 MB.

Karta hög skyddsnivå Södra kommundelen Pdf, 1.3 MB.

Hög skyddsnivå miljöskydd:

  • På kartan områden markerade med grönt.
  • 50 m från vattendrag/sjöar.
  • Naturskyddsområden (enligt 7 kapitlet Miljöbalken).
  • Avrinningsområden som är näringsbelastade (enligt Länsstyrelsen Dalarna).

Hög skyddsnivå hälsoskydd:

  • På kartan områden markerade med gult.

Hög skyddsnivå miljö- och hälsoskydd:

  • På kartan områden markerade med rött.
  • Inre och yttre skyddsområden för vattentäkt

Även områden som inte på kartan har en hög skyddsnivå kan få krav för hög skyddsnivå om omständigheter på fastigheten eller området kräver det. Vid varje enskilt fall kommer en egen bedömning att göras för att se till att alla krav är relevanta, eller om det t.ex. ska kompletteras med fler krav som är specifika för de omständigheter som finns på den aktuella platsen.

Frågor?
Ta kontakt med oss på Miljökontoret eller din entreprenör om du har frågor kring vilken skyddsnivå som din fastighet bör omfattas av.

Infiltrationsanläggning i genomskärning.

En genomskärning visar de olika lagren i en avloppsinfiltration. (Presenningen överst är tillfälligt placerad för att hålla undan snön under arbetet.)

Sidan uppdaterad 2021-10-28 av