• Kontakt

Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa
Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget omfattar all personal i skolan, men utöver pedagoger och annan personal finns också särskild elevhälsopersonal som enligt skollagen ska kunna ge insatser genom specialpedagogisk, medicinsk och psykologisk kompetens samt genom kompetens i socialt arbete.

I Malung-Sälens kommuns elevhälsa ingår skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Dessa kompetenser ska i första hand bistå skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också möta enskilda elevers behov av särskilt stöd och anpassning genom utredning och bedömning samt ge handledning till lärare och annan personal och genomföra olika utvecklingsinsatser.

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att identifiera och undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade insatser som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbete mot kränkande behandling

Elevhälsan samarbetar kontinuerligt med skolledningen och bistår med information, råd och utredningar. Åtgärdande, främjande och förebyggande insatser samt fortbildning planeras in i elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. De olika yrkeskategorierna tar även del av aktuell, vetenskaplig forskning inom relevanta områden. Detta ska bidra till att utveckla verksamheten.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsaförebygga ohälsa och inlärningssvårigheterbidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Ömsesidigt förtroende och samarbete mellan skola och vårdnadshavare är en förutsättning för elevers framgång i skolan.

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
www.sosalarm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet.
www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon.
På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.
www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.
www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - barnens rätt i samhället
Barnens hjälptelefon - 116 111
Vuxentelefon om barn - 077-150 50 50
www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-18 av