• Kontakt

Sälens skola

Bild på skolan

Mitt i byn ligger Sälens skola som är en F-6 skola med fritids och här går ungefär 160 elever.

Lovdagar/Studiedagar läsåret 2021/2022

 • Torsdag 23 september
 • Måndag 11 oktober
 • Måndag 10 januari
 • Måndag 9 maj
 • Onsdag 25 maj
 • Fredag 27 maj
Kontakter

Eva-Lena Landmark

Rektor

0280-187 50


Ingela Nilsson

Skoladministratör

0280-187 49


Arbetsrum lärare


0280-187 55
0280-187 56


Fritids Vargtjutet


0280-187 58


Emelie Fjällborg

Kurator

0280-185 43


Elin Persson

Skolsköterska

0280-185 12


Köket


0280-187 51Ansökan om ledighet
Görs alltid på avsedd blankett:

Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Sälens skola

Vi på Sälens skola vill ge alla elever en lärandemiljö präglad av trygghet och studiero. Vi vill att alla elever, pedagoger och annan personal ska känna ett gemensamt ansvar för skolan och visa respekt för varandra.

Vi på Sälens skola vill att varje elev ska:

 • ges stimulans och stöd för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar
 • utveckla en god självkänsla
 • utveckla lust till ett livslångt lärande
 • utvecklas till en demokratisk medborgare
 • bidra till att skapa nolltolerens mot mobbning och kränkande behandling
 • möta engagaerade lärare med god ämneskompetens
 • vara aktsam om vår gemensamma miljö

Vi vill att varje elev som lämnar sälens skola ska vara trygg, självständig och ansvarsfull.

Sidan uppdaterad 2022-03-28 av