• Kontakt

Läsårstider, ledighet

Här hittar ni skolans läsårstider och vad som gäller för ansökan om ledighet.

Läsårstider 2021/2022 - Grundskolan

Följande tider gäller för Vårterminen 2022

Terminstider:

Vt 2022
 • Måndag 10/1 - Fredag 10/6

Lovdagar/Studiedagar:

Vt 2022

 • Måndag 10/1
 • Måndag 28/2 - Fredag 4/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 19/4 - Fredag 22/4 (Påsklov, v.16)
 • Måndag 9/5 
 • Onsdag 25/5
 • Fredag 27/5

Läsårstider 2022/2023 - Grundskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2022 och Vårterminen 2023

Terminstider:

Ht 2022

 • Måndag 15/8 - Onsdag 21/12

Vt 2023

 • Måndag 9/1 - Fredag 9/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2022

 • Onsdag 21/9
 • Måndag 10/10
 • Måndag 31/10 - Fredag 4/11 (Höstlov, v.44)

Vt 2023

 • Måndag 9/1
 • Måndag 27/2 - Fredag 3/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 11/4 - Fredag 14/4 (Påsklov, v.15)
 • Fredag 19/5
 • Onsdag 24/5
 • Måndag 5/6

Alla elever ska nå målen och deras arbetstid i skolan är därför mycket viktig. Skollagen föreskriver elevernas rättighet till en garanterad undervisningstid. Skollagen föreskriver även elevernas närvaroplikt.

Enligt den nya Skollagen, som trädde i kraft från och med höstterminen 2011, gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet för elever.

 • Skollagen 7 kap. 18 §
  En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
  Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
  Rektor beslutar om ledighet.
  Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Den enskilda skolan och dess personal är de som bäst känner sina elever och kan bedöma vad som från fall till fall är enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan om ledighet
Görs alltid på avsedd blankett - finns i mappen Grundskolan och Gymnasiet under Blanketter

Eleven och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna följer anvisningarna på blanketten och fyller i anmodade rutor.

Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Sidan uppdaterad 2022-03-04 av