• Kontakt

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån elevens egna förutsättningar.

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.
Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

I kommunen finns grundsärskola på Centralskolan för årskurs 6-9, på Ungärde skola för 1-9 och på Blomsterbäcksskolan för årskurs 1-5 samt inriktning träningsskola för årskurs 1-9.

Läs mer här:
Blomsterbäcksskolan
Centralskolan
Ungärde skola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

I Malung-Sälens kommun finns ingen gymnasiesärskola utan eleverna studerar på skolor utanför kommunen.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan.
På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

I kommunen ges kurserna inom särvux på Lärcentrum.

Läs mer här:
Lärcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-07-06 av