• Kontakt

Stadieindelningen

Denna sida uppdateras löpande.

Uppdaterad senast 2022-03-22

Frågor kring skolan berör och engagerar många i kommunen då det handlar om våra barns vardag i skolan och deras utbildning som lägger grunden för deras framtid.

Därför har vi samlat all information på en samlingssida som kommer uppdateras kontinuerligt under hela 2022 till att börja med.

Varför görs den här stadieindelningen?

För att eleverna får en skolgång med bästa möjliga förutsättningar och lärare som följer deras utveckling, gör rätt betygssättning med mera.

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela stadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid. Vi ser det också som en satsning på att utveckla lärarna än mer.

Förändringen genomfördes i norra kommundelen hösten 2021 och hösten 2022 är det södra kommundelens tur.

Förändringarna med start hösten 2022

  • Blomsterbäcksskolan kommer att vara F-3 skola.
  • Lillmon blir en 4-6 skola med egen rektor och placering i Centralskolans lokaler.
    Planen är att år 4-5 flyttas in i en separat del av byggnaden med egen ingång.
  • Centralskolan blir en 7-9 skola med egen rektor.
  • Malungsfors blir en F-6 skola.
  • I nästa skede flyttar vi ur Lillmons skola och därmed fortsätter barn– och utbildningsnämnden parallellt att jobba för en ny skolbyggnation. När den nya byggnationen är genomförd är planen att Lillmons åk 4-6 med tillfällig placering i Centralskolans lokaler och Malungsfors åk 4-6 slås samman till en enhet.

För att lättare få en övergripande helhetsbild över alla delar i stadieindelningen finns här en preliminär tidslinje:

Skolan har lagt ner arbete på att lärare ska ha lärarlegitimation i de ämnen som de undervisar och detta måste självklart visa sig i verksamheten. Det innebär att det inte kommer att bli ett renodlat ”klasslärarsystem”. Den gamla klasslärarutbildningen togs bort på 80-talet, så det finns inga sådana lärare att tillgå, för mellanstadiet.

Så det kommer att vara i huvudsak två lärare kopplat till 1-2 klass, som undervisar i de ämnen som de har lärarlegitimation i. Sedan kommer det att vara ämneslärare i slöjdarterna och musik. De övriga praktiskt estetiska ämnenas undervisning kommer att bedrivas av lärare inom 4-6, som har den kompetensen.

Däremot kommer eleverna att ha hemklassrum, så att det är lärarna som får flytta på sig. En organisation som gynnar eleven, eftersom de inte behöver byta miljö hela tiden. Det finns många goda exempel på detta.

FAQ - vanliga frågor

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får in samt svaren.

Var kommer trä- och textilslöjden vara från höstterminen? Trä/textilslöjdsundervisningen för årskurs 3-6 kommer att bli på Lillmons skola under hösten -22.

På kommunfullmäktige 22/2 röstades det för återremiss av BUN:s ansökan om tilläggsanslag med anledning av stadieindelningen. Vad innebär det här? Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått uppdraget att genomföra stadieindelningen och det arbetet fortsätter som planerat. Återremissen i fullmäktige handlar om finansieringen av projektet och den frågan kommer att behandlas vid kommande politiska möten.

Uppdatering 2022-03-21: Majoriteten i fullmäktige röstade idag igenom beslut om extra medel för stadieindelningen 2022.

Hur arbetar ni för att skolbarnen ska ha tillräckliga friytor att leka och röra sig på under stadieindelningsprocessen? I plan- och bygglagen ställs krav på att det ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse vid bl.a. skolor och förskolor, men lagen definierar varken storlek eller lämplighet. Vi känner oss trygga med att barnen kommer att fortsätta ha möjlighet att leka, spela fotboll m.m. på de anpassade skolgårdarna som tillfälligt kommer att vara lite mindre under processen.

CENTRALSKOLAN

På vilket sätt kan ni garantera att mitt barn inte får en sämre fysisk stimulerande skolgång i och med flytten?

Vi garanterar att utemiljöerna kommer att anpassas utifrån rätt åldersgrupper. Så fort tjälen gått ur backen så börjar detta arbete.

Vilka regler gäller för mobiltelefonanvändande för eleverna i och med flytten till Centralskolan?

För mellanstadieeleverna kommer mobilförbud att fortsätta råda. Man lämnar in mobilen på morgonen och hämtar ut den vid skoldagens slut.

Hur kommer mellanstadieelevernas lunchsituation se ut?

Vi kommer självklart att arbeta för att lunchen ska vara en lugn och stressfri miljö. Mellanstadieeleverna kommer att äta sin lunch i E-huset f.d. "Malungsmålet", alltså den gamla restaurangskolan som är en fristående byggnad. De kommer alltså inte att äta lunch med övriga elever i den ordinarie matsalen.

Vilka åtgärder görs på Centralskolan och hur ni garanteras att dessa kommer vara klara innan barnen börjar där höstterminen 2022? Vi bygger till några grupprum så att varje klassrum har egna grupprum. Vi skapar en egen entré för mellanstadiet sett från Blå Hallens håll. Administrativ personal, kurator och skolsköterska kommer att ha sina kontor i anslutning till 4-5:ornas klassrum.

Mitt barn börjar mellanstadiet HT -22. Var ska hen ha sina lektioner och leka på rasterna? 4:orna och 5:orna kommer att ha sina hemklassrum i C-korridoren och 6:orna i E-huset, alltså den f.d. restaurangskolan som är en fristående byggnad. Utemiljön kommer att vara på den nya anpassade skolgården mellan C-korridoren och Blå Hallen. Under våren 2022 ser vi över schemana för slöjd- och idrottssundervisningen.

Om ni inte hinner få till anpassningarna på Centralskolan inför höstterminen 2022, hur ser då alternativen ut? Service- och teknikförvaltningen säger att det är möjligt att hålla tidsplanen då byggentreprenör är klar och material har beställts. Därför ser vi inte behov av andra alternativ.

Var kommer 4-6:orna ha sitt fritids? Det är ännu inte helt klart, men vi går ut med den informationen så snart vi vet.

LILLMONS SKOLA

Varför kan inte Lillmons skola fortsätta användas? Majoriteten har gjort ett politiskt ställningstagande att de inte vill lägga mer pengar och resurser på Lillmons skola då delar av den idag är i för dåligt skick för skolverksamhet och har arbetsmiljöproblem. För att få till stadieindelningen finns dessutom inte plats för åk 6, så då hade det behövts moduler även där. När Lillmoskolan är tömd finns även möjligheter att snabbare starta upp planeringen för den helt nya skolan.

BLOMSTERBÄCKSSKOLAN

Hur kommer det att se ut på Blomsterbäcken från HT 2022? Fyra nya klassrum kommer att finnas i nya moduler vid fotbollsplanen mot förskolan Ekorren. Där kommer två F-klasser och en fritidsavdelning att vara. Den tredje F-klassen och övriga fritidsavdelningar kommer inrymmas i befintlig byggnad. Bild över hur skolområdet kommer att se ut från HT -22 kommer publiceras här under våren.

Vilka förändringar kommer ske på Blomsterbäcken de närmaste åren? Förändringarna kommer att ske i flera etapper. Etapp 1 startar hösten -22 när de nya modulerna med fyra klassrum placeras ut. Etapp 2-3 sker senare när Blomsterbäcksskolan byggs om och ut. Då flyttas gamla modulen bort + ytterligare två moduler med åtta klassrum till kvarvarande yta på fotbollsplanen. Titta gärna på den preliminära tidslinjen vi har skapat för att få en överblick över projektet.

Hur kommer utemiljön på Blomsterbäcken att påverkas av förändringarna? Ytorna kommer att bli lite mindre under några år när den här förändringsprocessen pågår, men det kommer alltid att finnas möjlighet för barnen att leka ute, spela fotboll m.m.

MALUNGSFORS SKOLA

Vi bor i Malungsfors och mitt barn ska börja 6:an till hösten. Hur kommer det bli? Malungsfors skola utökas från F-5 till att även inrymma åk 6 från HT -22. 6:orna kommer att få plats i den befintliga skolbyggnaden.

Kommer barnen att få längre skoldagar i samband med att några lektioner förläggs i Malung? Ja, framförallt för de äldre barnen blir det några extra bussturer till Malung varje vecka för undervisning i hemkunskap, moderna språk, idrott och slöjd.

NYA SKOLAN SOM SKA ERSÄTTA LILLMON

Hur ser processen ut kring den helt nya skolan som planeras? Det är ett separat projekt som inte har med stadieindelningen att göra. Skisser finns på en helt ny mellanstadieskola samt en tillbyggnad på Blomsterbäcken. Service- och teknikförvaltningen har upphandlat en konsult som särskilt arbetar med skolbyggnationer. Med start i februari kommer denna att titta över projektet som helhet.

Här finns en sammanställning på den risk- och konsekvensanalys som har gjorts.

OBS! En RKA ska inte ses som ett konstaterande fast dokument utan som en handlingsplan där arbetsmiljöfrågor behöver åtgärdas. Det betyder alltså att dokumentet inte är statiskt, utan levande och förändras kontinuerligt.

Denna version är från 2022-03-16:

Kontaktpersoner

Namn

Titel

Ansvarar för

E-mail

Sofia Söderström (S)

ordf. barn- och utbildningsnämnden

politiska beslut i processen

sofia.soderstrom@malung-salen.se

Maria Burtus

skolchef

övergripande ansvar samt dialog m. berörda skolors rektorer


maria.burtus@malung-salen.se

Vickes Henrik Johnsson

fastighetschef

planeringen av rivande/byggande

henrik.johnsson@malung-salen.se

Kaan Aksoy

rektor Blomsterbäcksskolan

dialog med vårdnadshavare och lärare

kaan.aksoy@malung-salen.se

Rolf Höglund

rektor Centralskolan

dialog med vårdnadshavare och lärare

rolf.hoglund@malung-salen.se

Anna Larsson

rektor Lillmons RO

dialog med vårdnadshavare och lärare

anna.larsson@malung-salen.se

Frida Liljequist

kommunikationschef

kommunens informationskanaler

frida.liljequist@malung-salen.se


Sidan uppdaterad 2022-03-22 av