• Kontakt

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Nedan sammanfattas nämndernas huvudsakliga ansvarsområden.

Kommunstyrelsen

 • gemensam kommunadministration
 • ekonomi
 • personalfrågor
 • näringsliv/sysselsättning
 • IT
 • kommunikation och infrastruktur
 • mark och bostäder
 • konsumentfrågor
 • fritidsfrågor
 • gator/vägar
 • information
 • bostadsanpassning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 • planfrågor
 • bebyggelsefrågor
 • byggnadslov
 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedel

Socialnämnden

 • äldre- och handikappomsorg
 • hemtjänst
 • individ- och familjeomsorg

Valnämnden

 • organisation och genomförande av allmänna val
 • folkomröstningar

Barn- och utbildningsnämnden

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasium
 • fritidshem
 • musikskola
 • vuxenutbildning
 • integration

Kultur- och fritidsnämnden

 • kulturfrågor
 • biblioteksverksamheten

Räddningsnämnden

 • kommunal räddningstjänst
 • tillsyn av brandfarliga varor
 • tillsyn enligt LSO om skydd mot olyckor

Överförmyndarnämnden

 • tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken
Sidan uppdaterad 2021-09-28 av