• Kontakt

Kvalitet och utveckling

Malung-Sälens kommun arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att kunna fortsätta att ge service av god kvalitet.

Kommunens övergripande utvecklingsarbete skapar en grund för verksamheterna att arbeta vidare med sitt kvalitetsarbete utifrån den verksamhet man bedriver.

Det övergripande kvalitetsarbetet länkas in i kommunens styrsystem, som består av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget samt kommunens styrmodell.

I den övergripande verksamhetsplanen finns en långsiktgi vision och ett antal prioriterade inriktningsmål. De prioriterade målen anger vad kommunen arbetar för under de närmaste åren.

Målen omfattar:

  • Hållbar utveckling - att skapa goda förutsättningar för företag och samhälle
  • Kvalitet - att tillhandahålla effektiva verksamheter och tjänster med hög kvalitet
  • Kompetens - att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare
  • Demokrati - att ge stöd för inflytande och delaktighet för invånare och brukare

Kommunens kvalitetsarbete bedrivs på flera olika sätt, till exempel genom:

  • Jämförelser med andra kommuner
  • Enkäter till elever, föräldrar och äldre som tar del av våra tjänster
  • Egna uppföljningar av nyckeltal
  • Systematisk klagomålshantering
Sidan uppdaterad 2021-02-01 av