• Kontakt

Följ fullmäktige live på webben

2020-12-21

På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa kvällens sammanträde live via webben:

Ordförande: Jörgen Noren (S)

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Deltagande på distans
5. Återredovisning från miljö, och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och MalungSälen Turism AB
6. Barn-och utbildningsnämndens begäran av utökad budgetram för 2020 KS/2020:664
7. Delårsrapport Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) 2020- 08-31 KS/2020:662
8. Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2020:607
9. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31 KS/2020:591
10. Investeringsbehov Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster. KS/2020:625
11. Finsam Västerdalarnas Årsredovisning med Revisionsrapport 2019 KS/2020:294
12. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som biståndshandläggare LSS KS/2020:640
13. Lokalförsörjningsstrategi 2020-2030 KS/2019:610
14. Sammanträdesplan 2021 KS/2020:630
15. Skolskjutsreglemente KS/2020:699
16. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS/2020:611
17. Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet KS/2020:612
18. Detaljplan för Kläppen Syd KS/2020:631
19. Avfallstaxa 2021 KS/2020:695
20. Vatten- och avloppstaxa 2021 KS/2020:696
21. Medlemskap DalaAvfall ekonomisk förening KS/2020:663
22. Taxor och avgifter inom MalungSälens Räddningstjänst KS/2020:683
23. Avsägelser och val
24. Avsägelse av politiskt uppdrag i Malungs Elverk MA (S) KS/2020:620
25. Avsägelse av politiskt uppdrag i Kultur-och fritidsnämnden ML KS/2020:656
26. Avsägelse av politiskt uppdrag Kultur-och fritidsnämnden KH KS/2020:665
27. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:739
28. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:740
29. Val av revisor KS/2020:741
30. Val av ersättare i valnämnden KS/2020:742
31. Motioner, interpellationer och frågor
32. Handlingar för kännedom
33. Hjälpmedelsnämndens protokoll 2020

Sidan uppdaterad 2020-12-21 av