• Kontakt

Äldre, vård och omsorg

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. Äldre- och handikappomsorgen är till för dig.

Socialnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ska verka för att du som äldre eller med något funktionshinder får möjlighet att leva och bo självständigt under tryggt förhållande samt ha möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Kommunen erbjuder bland annat:

  • Hemtjänst i olika formera av stöd och service i hemmet
  • Hemsjukvård till dig som inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, utan behöver hälso- och sjukvård i hemmet
  • Särskilt boende, när du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma
  • Stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som är funktionshindrad
  • Dagverksamhet för att få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro med andra

För att få del av de insatser som kommunen erbjuder, behöver du göra en ansökan enligt socialtjänstlagen (SoL).

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att ge stöd och hjälp till patienter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. 

Det gäller all vård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen av landstinget eller enligt avtal med landstinget (till exempel kommuner och privata vårdgivare).

Utifrån synpunkter och klagomål från patienter ska patientnämnden hjälpa patienter att förbättra och höja kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Läs mer Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-04-20 av