• Kontakt

Boende

Malungs Vårdhem

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och korttidsplats som ibland benämns vård- och omsorgsboende.

I Malung-Sälen finns fyra äldreboenden. Något kösystem till våra boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr. Inom tre av våra äldreboenden finns avdelning med särskild inriktning, så kallat demensboende.

Äldreboende

När man av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende erbjuder kommunen plats inom särskilda boendeformer. I ett äldreboende hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för mat och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

I ett demensboende finns det utbildad personal som har särskilda kunskaper om demenssjukdomar. För att få bo i ett gruppboende för demenssjuka krävs en av läkare utförd demensutredning.

I kommunen finns totalt 149 platser för särskilt boende.  

Korttidsplats

Inom kommunens äldreboenden finns korttidsplatser där omsorgstagare kan vistas under en begränsad period, till exempel när anhöriga behöver avlösas i hemmet för att få möjlighet till vila, få avkoppling och/eller resa bort. Avlösningen kan vara kontinuerligt återkommande så kallad växelvård.

I kommunen finns totalt 20 korttidsplatser.

Hälso- och sjukvård

Inom särskilt boende och på korttidsplats ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

Bostadstillägg-vart vänder jag mig

Pensionsmyndigheten handlägger bostadstillägg. Här kan du göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad 2020-12-18 av

Karta