• Kontakt

Försörjningsstöd

Ekonomisk hjälp när pengarna inte räcker

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett ekonomiskt bidrag som du kan få via Malung-Sälens kommuns socialtjänst.

Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig genom egen inkomst eller på annat sätt.

Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.

Socialtjänsten reglerar vem som är berättigad till försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) och livsföring i övrigt.

Bidraget är behovsprövat och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning eller liknande.

Grunden till försörjningsstöd är en riksnorm som årligen fastställs av riksdagen (riksnorm, se länk längre ner på sidan).

Vid bedömning av rätten till bistånd tar vi hänsyn till dina möjligheter att själv ansvara för din ekonomi och livssituation. Särskild prövning görs i varje ärende där också andra faktorer än rent ekonomiska kan vara avgörande för beslutet, som exempelvis barns särskilda behov.

Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att försöka lösa din situation. Om du är arbetsför ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. I annat fall skall sjukintyg kunna uppvisas. Tillgångar som till exempel pengar på banken, aktier och fonder som går att sälja skall användas innan man har rätt till försörjningsstöd.

Vi arbetar efter Socialstyrelsens allmänna råd och kommunens riktlinjer för försörjningsstöd.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Socialstyrelsen - information om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in.

Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Ansök om försörjningsstöd

Sidan uppdaterad 2021-05-17 av

Karta