• Kontakt

Funktionsnedsättning

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som omfattas av LSS har möjlighet att få nedanstående insatser beviljade.

Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. 
En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Vem gäller lagen för?

Lagen gäller för personer som uppfyller någon av ovanstående kriterier. Socialtjänsten genomför en utredning för att fastställa "personkretstillhörighet".

 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett därmed omfattande behov av stöd och service. 

De 10 insatserna

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beviljas kan den enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde.

Sidan uppdaterad 2021-04-28 av

Karta